Chữ viết tắt

Thuật ngữ tiếng Anh viết tắt

 

ACE: angiotensin converting enzyme

 

ACEI: ACE inhibitors are used to control cardiac problems and high blood pressure

Men chuyển đổi ức chế ACE, được sử dụng để kiểm soát các căn bệnh tim mạch và huyết áp cao

 

ADHD: attention deficit hyperactivity disorder

rối loạn tăng động thiếu chú ý

ADL: activities of daily living

Các sinh hoạt hàng ngày

AFOs: ankle-foot orthoses (splints which are used to control tightness at the ankles)

Dụng cụ phụ trợ cổ chân (nẹp được sử dụng để kiểm soát sự ổn định ở cổ chân)

ALT: alanine aminotransferase

 

AST: aspartate aminotransferase

 

BP: blood pressure

Huyết áp

 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (the major public health body in the USA)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (cơ quan y tế công cộng tại Hoa Kỳ)

CK: creatine kinase (an enzyme found at high levels in the blood in DMD and other forms of muscular dystrophy)

Một loại men tìm thấy ở nồng độ cao trong máu trong bệnh LDCD và các hình thức lâm sàng khác của bệnh teo cơ

 

DEXA: dual energy X-ray absorptiometry (a test done to look at the strength of the bones). Also referred to as DXA

Thử nghiệm hấp thụ năng lượng đôi X-quang (được thực hiện để xem xét độ cứng của xương). Cũng được gọi là DXA

 

DMD: Duchenne muscular dystrophy

Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne

 

ECG: electrocardiogram (the main test done to look at heart rhythm)

Điện tâm đồ (xét nghiệm chính thực hiện để khảo sát nhịp tim)

 

FVC: forced vital capacity (a test of breathing muscle strength)

Dung tích sống cố gắng (một thử nghiệm để đo sức mạnh cơ hô hấp)

 

GC: glucocorticoid

 

IV: intravenous (into the vein)

Tiêm tĩnh mạch

 

KAFOs: knee-ankle-foot orthoses (long leg splints that can be used especially over the period that walking is becoming impossible and thereafter to help prolong walking)

Dụng cụ phụ trợ đầu gối cổchân (nẹp chân dài mà có thể được sử dụng đặc biệt là trong giai đoạn đi bộ đã bắt đầu khó khăn và sau đó giúp kéo dài thời gian đi bộ)

kg: kilogram

 

L: Litre

 

LVEF: left ventricular ejection fraction (one of the main tests of heart function)

Phân suất tống máu tâm thất thất  trái (một trong các xét nghiệm chính của chức năng tim)

 

mg: milligram

nmol: nanomoles

 

NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs (which are used for pain relief, the most common of which are ibuprofen, diclofenac and naproxen)

Thuốc chống viêm không chứa steroid (được sử dụng để giảm đau, phổ biến nhất trong số đó gồm ibuprofen, diclofenac và naproxen)

 

OCD: obsessive-compulsive disorder

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế 

TA: Achilles tendon

Gân gót chân

 

TB: tuberculosis

Bệnh lao 

 

VOCA: voice output communication aid

 Công cụ hỗ trợ phát âm

 

 

 

Information based on consensus statement (published in January 2010)