Các vấn đề cân nhắc về tim mạch

  • Trước khi gây mê toàn thân, cần làm siêu âm tim và điện tâm đồ. Các xét nghiệm này cũng cần được làm lại trước khi gây mê tĩnh mạch và gây tê vùng nếu được làm trước đây trên một năm, hoặc kết quả siêu âm tim bất thường trong 7-12 tháng trước.
  • Đối với gây tê tại chỗ cũng cần làm siêu âm tim lại nếu kết quả trước đây bất thường.

Information based on consensus statement (published in January 2010)