CARE-NMD

CARE-NMD е финансиран от ЕК проект за прилагане според най-добрите практики, на стандарти за грижи при прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен (ДМД) в Европа, чрез създаване на мрежа от водещи центрове за грижи. БДНМЗ е асоцииран партньор, а БАНМЗ – колаборативен партньор в проекта. Проектът оценява съществуващите начини за лечение, прилага наскоро приетият междуна- роден консенсус от препоръки за грижи и оце- нява тяхното въздействие върху качеството на живот на пациентите.

Чрез създаването на широко достъпна мрежа, насочена както към осъществяващите грижи, така и към пациентите, CARE-NMD ще подобри достъпността до найдобрите практики за грижи при пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в Европа.

За повече информация по този проект: info(at)care-nmd.eu, www.care-nmd.eu и http://bg.carenmd.eu.

Information based on consensus statement (published in January 2010)