Πληροφορίες για τις οικογένειες που ζουν στην Ελλάδα και Κύπρο

H ελληνική έκδοση αυτού του οδηγού δημιουργήθηκε από το TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu). Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το TREAT-NMD στο info(at)treat-nmd.eu ή στο 0191 241 8605. Πρόσθετα αντίγραφα είναι διαθέσιμα από το TREAT-NMD ή από τις οργανώσεις ασθενών που αναφέρονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Information based on consensus statement (published in January 2010)