Điều trị các triệu chứng ở cơ bằng thuốc

Hiện thời có rất nhiều nghiên cứu trong lãnh vực thuốc mới để điều trị bệnh LDCD. Trong tài liệu này, các chuyên gia chỉ cho khuyến cáo khi đã có đầy đủ chứng cớ về môt cách điều trị. Các khuến cáo này sẽ thay đổi trong tương lai khi có chứng cớ mới (thí dụ như kết quả thử nghiệm lâm sàng). Tài liệu hướng dẫn này sẽ được xem xét lại khi có các kết quả mới.

 

Mặc dù kỳ vọng trong tương lai sẽ có nhiều lựa chọn về điều trị hơn, nhưng hiện thời thuốc điều trị duy nhất mà các chuyên gia công nhận có đủ chứng cớ để có thể khuyến cáo sử dụng cho các triệu chứng cơ-xương của bệnh LDCD là steroids. Trang mạng kế tiếp  sẽ bàn luận chi tiết về steroids. Điều trị bằng thuốc đối với các triệu chứng chuyên biệt khác của bệnh LDCD, chẳng hạn như các vấn đề về tim, sẽ được bàn đến ở những chương khác.

Information based on consensus statement (published in January 2010)