Các giai đoạn của bệnh LDCD

Chăm sóc LDCD từng bước một (Hình 1)

Khái quát

LDCD là một một bệnh thay đổi theo thời gian. Các bác sĩ và những người khác thường nhận ra giai đoạn chủ yếu trong sự tiến triển của bệnh này. Họ căn cứ vào những giai đoạn chủ yếu để hướng dẫn khuyến nghị về việc chăm sóc, mặc dù những giai đoạn này có thể xem như một sự phân chia nhân tạo. Tuy nhiên, sử dụng sự phân loại này rất hữu ích để xác định các phương thức can thiệp được khuyến cáo ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào và những gì bạn nên dựkiến dịch vụ chăm sóc vào thời điểm đó.

Các giai đoạn bệnh LDCD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)