Καρδιολογική αντιμετώπιση

Φροντίζοντας την καρδιά

Ο στόχος της καρδιακής αντιμετώπισης στη DMD είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της υποβαθμισμένης λειτουργίας του καρδιακού μυός (συνήθως μυοκαρδιοπάθεια-περιορισμένη συμμετοχή του μυοκαρδίου ή προβλήματα του καρδιακού ρυθμού που για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα παλμών) που συνοδεύει συχνά τη συνολική εξέλιξη της νόσου. Δεδομένου ότι συχνά αυτό συμβαίνει σιωπηλά (δηλαδή χωρίς την ανάπτυξη σημαντικών συμπτωμάτων) θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη φροντίδα της καρδιακής λειτουργίας είναι η επιτήρηση και η προληπτική δράση και γι’αυτό πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στην ιατρική ομάδα υπάρχει πάντα καρδιολόγος.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε

  1. Είναι αναγκαία η συχνή καρδιακή παρακολούθηση αρχίζοντας από τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου.
  2. Στην DMD η καρδιά μπορεί ήδη να έχει υποστεί βλάβες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
  3. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί έναρξη φαρμακευτικής αγωγής πριν την εμφάνιση κάποιου προβλήματος στην καρδιά.
  4. Είναι καλό να εντοπίζουμε τα μικρά προβλήματα ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.
  5. Πάντα να φυλάτε κάποιο αντίγραφο των τελευταίων εξετάσεων καρδιάς του γιού σας ώστε να το δείξετε στο γιατρό.

Information based on consensus statement (published in January 2010)