Kısaltmalar

ACE: anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE inhibitörleri, kalp problemlerini veya yüksek kan basıncı durumunu

kontrol altına almak için kullanılır)

ADHD: dikkat dağınıklığı ile birlikte hiperaktivite bozukluğu

ADL: günlük yaşam aktiviteleri

AFOs: ayak-ayak bileği ortezleri (ayak bileklerindeki gerginliği kontrol eden splintler)

ALT: alanin aminotransferaz

AST: aspartat aminotransferaz

BP: kan basıncı

CDC: Hastalık Kontrolü veya Önlenmesi için çalışan Merkezler

CK: kreatin kinaz (DMD’de veya diğer Musküler distrofilerde kanda yüksek oranlarda bulunan enzim)

DEXA: dual-energy X-ray absorptiometry (kemiklerin kuvvetini belirlemeye yarayan bir test)-DXA olarak da bilinir

DMD: Duchenne Musküler distrofi

ECG: elektrokardiyogram (kalp ritmini ölçen temel test)

FVC: zorlu vital kapasite (solunum kas kuvvetini ölçen test)

GC: glukokortikoid

IV: intravenöz (damar içine)

KAFOs: diz-ayak-ayak bileği ortezleri (yürümenin zorlaştığı durumlarda kullanılan, yürümenin devam ettirilmesini

sağlayan uzun bacak ortezleri)

kg: kilogram

L: litre

LVEF: sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (kalp fonksiyonlarını gösteren temel test)

mg: miligram

nmol: nanomol

NSAIDs: non-steroid antienflamatuar ilaçlar (ağrı için kullanılan ilaçlar; en sık kullanılanları ibuprofen, diclofenac,

naproxen)

OCD: obsesif-kompulsif bozukluk

TA: aşil tendonu

TB: tüberküloz

VOCA: ses outputu komunikasyon aracı

Information based on consensus statement (published in January 2010)