Съкращения

ACE

Ангиотензин конвертиращ ензим (ACE инхибиторите се използват за контрол на сърдечните проблеми и високо кръвно налягане)

ADHD

Синдром на дефицит на вниманието/хиперактивно поведение

ALT / АЛАТ

Аланин аминотрансфераза

AST / АСАТ

Аспартат аминотрансфераза

BP / АН

Артериално налягане

CDC

Център за Контрол и Превенция на Болести (най-голямата обществена здравна институция в САЩ)

CK / КК

Креатин киназа (ензим, който се установява във високи стойности в кръвта при ДМД и други форми на мускулна дистрофия)

DEXA

Рентгенова абсорбциометрия (тест за изследване силата на костите) – също се съкращава като DXA

DMD

Мускулна дистрофия тип Дюшен

ECG / ЕКГ

Електрокардиография (основен тест за изследване на сърдечния ритъм)

FVC / ФВК

Форсиран витален капацитет (тест за силата на дихателните мускули)

kg / кг

килограм

L / л

литър

LVEF / ФИ на лява камера

Фракция на изтласкване на лява камера (един от основните тестове за сърдечна функция)

mg / мг

милиграм

nmol / нмол

наномол

NSAIDs / НСПВС

Нестероидни противовъзпалитерни средства (използват се за лечение на болка, най- честите са ибупрофен, диклофенак и напроксен)

OCD

Обсесивно-компулсивно разстройство

TB / ТБК

туберкулоза

VOCA

Система, конвертираща писмен текст в реч

Information based on consensus statement (published in January 2010)