Bảng ghi chú của ban biên tập

Thẩm quyền chịu trách nhiệm

Prof. Dr. Janbernd Kirschner
Center for Pediatrics
Department Neuropediatrics and Muscle Disorders
Medical Center - University of Freiburg
Mathildenstr. 1
79106 Freiburg, Germany

Phone +49 761 270 44970
Fax +49 761 270 44460
Email: info(at)dmd-guide.org

Thiết kế các khái niệm

Dipl.-Des. Catalina Kirschner
www.catalinakirschner.com

This web site is based solely on the brochure The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy - A guide for families written and produced by MDA, PPMD, TREAT-NMD and UPPMD.

References for the main document:

Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management, Lancet Neurology 2010, 9(1) 77-93. [link]

Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 2: implementation of multidisciplinary care, Lancet Neurology 2010, 9(2) 177-189. [link]

Các phiên bản in bằng các ngôn ngữ khác nhau có thể tải xuống tại  www.treat-nmd.eu.

 

Bố cục của trang mạng và tất cả các vật liệu trên trang mạng (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn, bản văn, hình ảnh, hình chụp, hình, hình vẽ, mẫu, chuổi hoạt náo có hoặc không có kèm theo âm thanh) là tài sản độc quyền của MDA, PPMD, TREAT-NMD và UPPMD. Cấm tuyệt đối việc sử dụng, tái hiện, sửa đổi, xuất bản, tải xuống, phân phối hoặc truyền đi trang mạng và/hoặc một trong các vật liệu trên, dưới bất cứ dưới hình thức hoặc phương tiện nào, nếu không được phép trước bằng văn bản.

Our website does not host any form of advertisement.

Hình ảnh: Marta Nardini/Moment/Getty Images

Lời phủ nhận

Thông tin và các lời chỉ bảo tại trang mạng này không có ý thay thế sự chăm sóc của bác sĩ, hoặc cấu thành quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc. Các lời chỉ bảo tại trang mạng này cần được xem xét đồng thời với các lời khuyên của bác sĩ của bạn, là người mà bạn cần tham khảo cho mọi vấn đề liên quan tới sức khỏe của bạn, nhất là các triệu chứng cần chẩn đoán và chăm sóc y tế. Mọi hành động của bạn dựa trên thông tin của trang mạn này là do bạn quyết định. Nhà xuất bản không có tác dụng gì lên các đường dẫn và không chịu trách nhiệm về nội dung của cá đường dẫn này.

 

Trang mạng này được bảo trợ bởi PTC Therapeutics. PTC không có ảnh hưởng gì lên trên nội dung của trang mạng này. Nội dung này dựa hoàn toàn trên một hướng dẫn đã có từ trước, với sự đóng góp từ các tổ chức và các viện đã dẫn.

Last updated on January 31, 2017.