Giai đoạn trước khi có triệu chứng

Hầu hết các cháu trai với LDCD không được chẩn đoán trong giai đoạn trước khi có triệu chứng, trừ khi có tiền căn gia đình của bệnh này hoặc trừ khi xét nghiệm máu được thực hiện vì các lý do khác. Thông thường các triệu chứng trì hoãn đi hoặc trì hoãn ngôn ngữ đã xuất hiện, nhưng thường tinh tế trong những trường hợp điển hình và không được chú ý hoặc không được công nhận ở giai đoạn này.

Information based on consensus statement (published in January 2010)