Điều trị

  •  Phẩu thuật liên hợp đốt sống từ phiá sau được chỉ định khi độ cong cột sống (còn được goị là góc Cobb) lớn hơn 20° ở bệnh nhi nam chưa ngừng phát triển và không sử dụng steroid. Mục đích cuả phẫu thuật là bảo toàn tư thế mà bệnh nhi vẫn còn giữ cơ năng và được thoải maí. Ở bệnh nhi sử ḍung steroid, khả năng thoái hoá gỉảm đi và quyết định tiến hành phẫu thuất có thể trì hoãn cho đến khi độ cong Cobb lớn hơn 40°.
  • Điểm quan trọng là bàn với phẫu thuật viên về loại thủ thuật cần làm và tất cả các băn khoăn lo ngaị mà bạn có thể có về vấn đề này.

Information based on consensus statement (published in January 2010)