Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου

Λεπτομέρειες

  • Υπάρχει ένα καλά τεκμηριωμένο μοτίβο των ελλειμμάτων της ομιλίας και του λόγου σε ορισμένα παιδιά με μυϊκή δυστροφία Duchenne συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων της βραχυπρόθεσμης λεκτικής μνήμης και φωνολογικής επεξεργασίας, μειωμένου IQ αλλά και ειδικών μαθησιακών διαταραχών. Αυτά δεν επηρεάζουν όλα τα παιδιά με μυϊκή δυστροφία Duchenne, αλλά θα πρέπει να προσέχετε και να τα αντιμετωπίσετε εφόσον υπάρχουν.
  • Η καθυστέρηση στην επίτευξη των πρώιμων γλωσσικών ορόσημων είναι κοινή σε αγόρια που έχουν DMD σε σύγκριση με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Οι διαφορές όσον αφορά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του λόγου είναι κάτι που μπορεί να δει κανείς σε όλη την παιδική ηλικία. Είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό να εντοπισθεί και να αναζητηθεί θεραπεία. Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση και προβλήματα στην ομιλία και στο λόγο αναζητήστε αξιολόγηση και ακολουθείστε θεραπεία.
  • Παραπομπή σε λογοθεραπευτή για την αξιολόγηση και θεραπεία της ομιλίας και του λόγου είναι απαραίτητη εάν υπάρχουν υπόνοιες για προβλήματα στον τομέα αυτό.
  • Ασκήσεις για τους μύες που συμμετέχουν στην ομιλία και βοηθoύν στην άρθρωση είναι κατάλληλες και αναγκαίες για τα νεαρά αγόρια που έχουν DMD αλλά και για μεγαλύτερα άτομα με επιδείνωση της ισχύος των στοματικών μυών και/ ή διαταραχή της ομιλίας.
  • Για τα ηλικιωμένα άτομα, οι αντισταθμιστικές στρατηγικές, οι φωνολογικές ασκήσεις και η χρήση ενισχυτή φωνής είναι κατάλληλα όταν η κατανόηση γίνεται δύσκολη λόγω προβλημάτων στην αναπνευστική υποστήριξη του λόγου και την ένταση της φωνής. Η αξιολόγηση για χρήση εναλλακτικών βοηθημάτων φωνητικής επικοινωνίας (Voice Output Communication Aid) είναι κατάλληλη σε όλες τις ηλικίες εάν η παραγωγή λόγου είναι περιορισμένη.

Information based on consensus statement (published in January 2010)