Говорна и езикова терапия

Детайлите

  • Налице е добре документиран модел на говорен и езиков дефицит при някои деца с ДМД, включващ проблеми с езиковото развитие, карткосрочната вербана памет, с произнасянето на фонемите, както и променено IQ и специфични обучителни нарушения. Те не засягат всички деца с ДМД, но трябва да се внимава за тях и да се помага, ако са налице.
  • Забавянето в придобиването на ранните езикови способности е често при момчетата с ДМД в сравнение с деца на същата възраст. Разликите в придобиване на езикови умения и тяхното подобряване могат да се наблюдават през цялото детство. Важно е този проблем да се търси и да се третира. Преценете и третирайте забавянето в речевото развитие и проблемите в езиковото развитие.
  • Необходимо е насочване към логопед за преценка на речта и езика и при необходимост за лечение, ако се подозират проблеми в тази област.
  • Упражненията за мускулите свързани с говора и помощ при артикулацията са подходящи и необходими както за малки момчета с ДМД с трудности в тази област, така и за по-възрастни индивиди с влошена устна мускулна сила и/или нарушена говорна разбираемост.
  • За по-големи индивиди са подходящи компенсаторни стратегии, гласови упражнения и усилване на речта, ако стане трудно да се разбира човека с ДМД, поради проблеми с дихателното подпомагане на речта и интензитета на гласа. Система, конвертираща писмен текст в реч, (VOCA) може да бъде полезна във всяка възраст, ако е нарушено изказването на речта.

Information based on consensus statement (published in January 2010)