Сърдечни грижи

Грижи за сърцето

Целта на сърдечните грижи при ДМД е ранното откриване и лечение при влошаване на сърдечните функции (обикновено кардиомиопатия – засягане на сърдечния мускул, или ритъмни проблеми, водещи например до сърцебиене), което обикновено съпътства общата прогресия на заболяването. Тъй като това често се случва скрито (т.е. без развитие на значителни оплаквания), необходимо е да се търси за да се лекува съответно. Ключовите фактори от значение за сърдечните грижи са проследяване и активно лечение. Добре е да сте сигурни, че има кардиолог в екипа, който се грижи за Вашия син.

Важни факти

  1. При сина Ви трябва да се правят регулярни изследвания на сърцето от момента на диагностицирането.
  2. При ДМД сърцето може да е увредено преди още да се появят оплаквания.
  3. Това означава, че при сина Ви може да се наложи лечение дори и ако няма оплаквания от сърцето.
  4. Добре е да се знае за скритите проблеми за да се лекуват адекватно.
  5. Пазете копие от последните изследвания на сърцето при сина Ви за да ги покажете на всеки лекар, който го преглежда. 

Information based on consensus statement (published in January 2010)