Лечение (това изисква специализирана експертност)

  • Лечението е в зависимост от фазата на заболяването. Първо, може да е полезно да се увеличи количеството въздух, което навлиза в белите дробове чрез дълбоко дишане (белодробни техники за вдишване). С прогресирането на ДМД, откашлянето ще стане по-малко ефективно, и могат да са необходими методи за подобряване на това състояние като техники за ръчно и подпомогнато/асистирано откашляне. С времето, ще стане необходима подкрепа за дишането през нощта, а по-късно и през деня (неинвазивно нощно/дневно подпомагане на дишането) тъй като се развиват симптоми, описани в съответната секция. Подпомагане на дишането чрез използване на неинвазивна вентилация е много важен начин за поддържане на здравето. Вентилация може също така да бъде осъществявана и чрез хирургично поставяне на тръба в областта на гърлото (трахеостомна тръба) в зависимост от местната практика (това е известно като инвазивно подпомагане на дишането). Всички тези интервенции могат да помогнат за здравето на хората и да се избегнат остри заболявания.
  • Необходимо е особено внимание върху дишането около периода на планова операция (вж. Раздел- Занимаващ се с дихателните аспекти при операция).

Information based on consensus statement (published in January 2010)