Оценка

Въпреки че нуждите на всяко дете ще варират, важни моменти за оценка включват периода на диагностицирането (за някои оценки може да е подходящ прозорец от 6-12 месеца за да се позволи приспособяване след диагностицирането), преди започване на училище и след промяна във функционирането. Въпреки, че не всяка клиника ще има пряк достъп до всички преценки и интервенции описани по-горе, тези препоръки могат да служат като ръководство за запълване на празнини в клиничния екип и за насочване към специалист, където е необходимо.

  • Трябва да се оценят областите на емоционално приспособяване и справяне, обучението в зависимост от възрастта, речевото и говорното развитие, възможното наличие на нарушения от аутистичния спектър и социалната подкрепа. (Социалният работник може да помогне да се потърсят финансови източници, за развитие на социални мрежи за подкрепа или да осигури ако е необходимо подкрепа за менталното здраве на семейството).
  • Психосоциалното благополучие при индивида с ДМД, родителите, братята и сестрите, трябва да е рутинна част от грижите при ДМД.

Information based on consensus statement (published in January 2010)